top of page

PRIVACYVERKLARING – REIZEN ‘T HOUTLAND BVBA

 

Doel, verwerking en verwerker
Reizen ‘ Houtland bvba heeft tot doel het verschaffen van informatie en advies over reizen en behoort tot de categorie: Reisbureaus en reisorganisatoren.
Deze subklasse omvat:
- het verkopen aan de hand van brochures en catalogi van door reisorganisatoren georganiseerde reizen, alsook het voorzien van onderdak en vervoer voor reizigers en   toeristen.
- Verschaffen van informatie en advies over reizen
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen
- Verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen
- Verkoop van entreekaarten, enz.

Reizen ’t Houtland bvba verbindt zich ertoe om de Europese verordening van 25 mei 2018, inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens te respecteren.
Reizen ’t Houtland bvba verzamelt jouw gegevens op basis van jouw expliciete toestemming of op basis van een overeenkomst tussen jou en Reizen ’t Houtland bvba met betrekking tot het gebruik voor de uitvoering van een dienst.

Gegevens, bewaring, verwerking
De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de doelstelling en in bepaalde gevallen moeten bepaalde gegevens verstrekt worden aan derden om een bepaalde overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Deze gegevens worden binnen het bedrijf op PC bewaard en beveiligd en dit voor de periode zolang nodig is om haar doelstelling te bereiken.

De persoonsgegevens die Reizen ’t Houtland bvba kan gebruiken zijn: familienaam, voornamen, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gezinssamenstelling, rekeningnummer en in het toepassend geval de gegevens van het internationaal paspoort en/of identiteitskaart.

Reizen ’t Houtland bvba garandeert dat het de door jou meegedeelde persoonsgegevens niet doorgeeft aan derden, met uitzondering aan contractpartijen voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die  op het programma staan.

Reizen ’t Houtland bvba is hieromtrent niet verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens door die contractspartijen.
 

Deze privacyverklaring is niet noodzakelijk van toepassing op diensten, activiteiten of producten van derden waarnaar zou kunnen worden verwezen en waarop een andere privacyverklaring van toepassing kan zijn.

Reizen ’t Houtland bvba slaat de persoonsgegevens op voor de periode die nodig is om haar diensten, activiteiten of producten waarop je een beroep hebt gedaan te kunnen verlenen of aanbieden.

De gegevens zullen worden gewist na de laatste geleverde dienst of op uitdrukkelijk verzoek de gegevens te wissen in het bestand.

Bij eventuele ontbinding van Reizen ’t Houtland bvba in de toekomst zullen alle personengegevens gewist worden tenzij er een rechtsopvolger bestaat.

De door Reizen ’t Houtland bvba gemaakte foto’s en/of films waarop bepaalde individuen staan die geen toestemming hebben verleend, zullen niet in het openbaar en/of bijeenkomsten worden getoond

Reizen ’t Houtland bvba gaat ervan uit dat de verkregen persoonsgegevens correct zijn.

Door het meedelen van persoonsgegevens en/of reservaties van reizen, geef je Reizen ’t Houtland bvba toestemming om de gegevens te gebruiken voor: een archief bij te houden en te verwerken om de doelstelling te verwezenlijken.

Rechten van personen met gegevens waarover wij beschikken
Volgens de privacywetgeving worden volgende rechten verleend met betrekking tot de persoonsgegevens: de gegevens te laten verbeteren indien blijkt dat er fouten in staan, inzage van uw gegevens in het ledenbestand, een beperking in te stellen op de verwerking van de gegevens, bezwaar om je gegevens te laten verwerken die niet nodig zijn voor het uitvoeren van een bepaalde overeenkomst, om jou gegevens te laten wissen, bezwaar om je gegevens te laten verwerken voor het uitvoeren van een dienst (reis), om jou gegevens te laten wissen indien blijkt dat deze onrechtmatig gebruikt worden, bezwaar om je gegevens te laten verwerken die niet nodig zijn voor het uitvoeren van een bepaalde overeenkomst, om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens strijdig is met de Privacywetgeving.

Deze verklaring kan op elk moment door Reizen ’t Houtland bvba worden gewijzigd

bottom of page