top of page

Bijzondere verkoopvoorwaarden voor pakketreizen & Gekoppelde reizen.

Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en op de maatregelen van de wet van 21 november 2017 (de Wet) en vormen een integrerend deel van het contract.
 

A. Pakketreizen & Gekoppelde reizen. 

Als we even gedetailleerd te werk gaan in de verkoop van forfaitreizen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld bij de beoefening van reisdiensten. Als we als organisator  handelen volgens de Wet, zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing.
1. Offertes. De aanbiedingen worden opgesteld te goeder trouw in functie van de beschikbare gegevens. Reizen ’t Houtland heeft het recht om aantoonbare materiële fouten te corrigeren in precontractuele info en in het contract. Er is expliciet overeengekomen door de partijen dat de precontractuele informatie aangepast kan worden na het afsluiten van het
contract. Alle informatie die telefonisch wordt meegedeeld, is steeds onder voorbehoud.

2. Bedrag en betalingscondities. Reizen ’t Houtland heeft het recht om de prijs aan te passen (Wetsart. 19). De calculatiemethode van de herziening van de prijs is volgende: verhoging van de prijs opgelegd door de dienstverlener of een lokale autoriteit. De prijs bevat wat bepaald is in het reiscontract. Het bevat niet de toelagen die gevraagd werden door de reiziger of opgelegd door de autoriteiten. Het bevat niet de eventuele brandstoftoelagen of nieuwe taxen die ons op de dag van de overeenkomst met de reiziger nog onbekend zijn. Wij behouden ons het recht voor om materiële fouten te corrigeren. De datum die aangehouden wordt voor de basis van de berekening van taxen en kosten van de overeengekomen prijs zonder eventuele toeslag, is de datum van akkoord van de reiziger op het verkoopcontract.

3. Betaling van het bedrag. De betaling voor prestaties en diensten zijn als volgt vastgelegd, als het vertrek:
- verder dan 30 dagen na de reservatiedatum ligt, zal het voorschot min. 30% bedragen van het bedrag in kwestie
- tussen 10 en 30 dagen na de reservatiedatum ligt, zal het voorschot min. 50% bedragen van het bedrag in kwestie
- minder dan 10 dagen na de reservatiedatum ligt, 100% van de prijs van reservatie.
- Het saldo dient ten laatste 30 dagen voor afreis betaald te worden.
Alle verschuldigde bedragen en sommen zijn per overschrijving te betalen. Er wordt geen enkel uitstel voor betaling gegeven. Het agentschap behoudt zich het recht voor om te annuleren, zonder ingebrekestelling, op de werkdag die voorafgaat aan de datum waarop het annulatiebedrag het totaalbedrag waarover het agentschap reeds beschikt, overschrijdt. In geval van achterstallige betaling van één dag, kan het agentschap zonder ingebrekestelling het contact van rechtswege opzeggen. De eventuele verliezen en intresten zijn van rechtswege verschuldigd en deze kunnen niet hoger zijn dan € 50 per deelnemer. Bovendien zullen de annulatiekosten zoals bepaald onder het punt “Opzegging door de reiziger”, aangerekend worden en moeten deze door de inschrijver van het contract betaald worden.

4. Opzegging door de reiziger. De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de betaling van de opzeggingskosten of geautoriseerde forfaitaire kosten (Wetsart. 29)
- voor een annulatie die meer dan 30 dagen voor het vertrek plaatsvindt, is dit een minimum van 15% van de prijs van de reis. De prijs van de vluchten moet steeds voor 100% betaald worden. Er kan een administratieve forfaitaire schadevergoeding gevraagd worden van € 50,00. Het geheel van de kost door annulatie vanwege de reiziger kan niet hoger zijn dan 100% van de prijs van de reis.
- voor de andere gevallen (annulatie of niet opdagen op de dag van vertrek), is dit 100% van de totaalprijs van de reis. De opzegging kan gebeuren per mail of per aangetekend schrijven. De datum die geldig is en dienst doet voor de opzegging, zal altijd de werkdag zijn die volgt op de effectieve ontvangst van het aangetekend schrijven of de ontvangstbevestiging van de mail. Een mail waarvan wij geen ontvangstbevestiging hebben, kan in geen geval beschouwd worden als een geldige opzeg. Wij behouden ons het recht voor om de prijs terug de vorderen van de reis zonder de kostenbesparingen en de inkomsten die gegenereerd werden door een korting ter beschikking van de reisdiensten.

5. Aanpassingen door de reiziger. - De reiziger heeft het recht om het contract aan te passen. De kosten van de aanpassing zullen bepaald worden op volgende manier: gevraagde aanpassingskosten van de aanbieders + € 50,00.
6. Stopzetting van het contract. - De reiziger heeft het recht om het contract stop te zetten. De kosten van de stopzetting zullen bepaald worden op volgende manier: gevraagde stopzettingskosten van de aanbieders + € 50,00.
7. Niet-conformiteit. De reiziger is verplicht om elke vastgestelde niet-conformiteit ter plaatse te melden. Opdat de klacht geldig is en correct behandeld zal worden, is de reiziger die de klacht gedetailleerd heeft, verplicht om steeds een kopie van de klacht aan de organisator te bezorgen.
8. Significante wijzigingen. In geval van significante wijzigingen aan het contract, heeft de reiziger het recht om te reageren binnen de 4 werkuren van het verzenden van deze informatie door de organisator (Wetsart. 26)
9. Verantwoordelijkheid. De organisator is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisdiensten. De verantwoordelijkheid in geval van een niet-conformiteit is beperkt tot een maximum van drie keer de prijs van de reis, behalve in geval van lichamelijk letsel of schade die opzettelijk of door nalatigheid werd veroorzaakt.
10. Algemene info over paspoorten en visa. Alle deelnemers aan de reis moeten in bezit zijn van de correcte documenten met voldoende geldige geldigheidsdata. Het paspoort moet geldig zijn tot 6 maanden na de datum van terugreis van de reiziger. De aanvullende documenten afhankelijk van het land, kunnen opgevraagd worden en zijn noodzakelijk tijdens
de hele reis. De inschrijver (de persoon die de reis reserveert) is verplicht om de nationaliteit van de reizigers mee te delen. Niet-Belgische reizigers zijn verplicht om zich te informeren bij hun ambassade. Reizen ‘t Houtland verwerpt elke verantwoordelijkheid over de informatie die gegeven wordt door deze organisaties.

11. Gezondheid. De reiziger is verplicht om zich te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand en om zich in orde te stellen met eventuele verplichtingen.
12. Verzekering insolvabiliteit. Conform de wet, is reizen ’t Houtland verzekerd tegen insolvabiliteit bij Vlaamse Solidariteit Reisgelden
13. Bijstand. Vermelding van naam/adres/telefoonnummer/e-mail waarmee de reiziger de organisator kan contacteren indien hij/zij hulp nodig heeft of in geval van een klacht
14. Diefstal. De uren zijn meegedeeld onder voorbehoud. De reiziger moet zich informeren over eventuele wijzigingen over zijn/haar vlucht. De passagiers zijn verplicht om tijdig aanwezig te zijn om aan boord te gaan. In geval van verlies/beschadiging van de bagage, is de passagier verplicht om dit onmiddellijk te melden aan de luchthaven. De lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen, is beschikbaar op volgend adres: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en. De effectieve identiteit van de reiziger zal meegedeeld worden op de reisdocumenten (EU Verordening 2111/2005)
15. Rechtsgeschillen. - Voor elk geschil heeft u de mogelijkheid om:
- ons te contacteren
- de Geschillencommissie Reizen te contacteren (minnelijke schikking en arbitrage). Secretariaat van de “Cel minnelijke schikking”: tel.: 02 277 61 80,
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be. Secretariaat van het arbitragecollege en algemeen secretariaat van de GCR: tel.: 02/2776215 (9h à 12h) e-mail : reisgeschillen@clv-gr.be. City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel. - U kunt eveneens het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU raadplegen via:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?...
- In geval van geschillen die niet binnen de competentie van de Geschillencommissie Reizen vallen, is enkel de Rechtbank van het Arrondissement Brugge de competente rechtbank.
16. GDPR Uw agentschap behandelt uw persoonsgegevens zoals meegedeeld in zijn beleid met betrekking tot gegevensbescherming. Zoals voorzien door de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u op elk moment het recht om kosteloos in te gaan tegen de behandeling van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op toegang
tot uw persoonlijke informatie en het recht op wijziging alsook, in voorkomend geval, het recht op schrapping. U kunt zich hiervoor richten tot het agentschap, per schrijven of per mail en door middel van uw identiteitsbewijs. Desalniettemin zijn wij om juridische redenen, omwille van de strijd tegen criminologie en terrorisme alsook omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, verplicht om bepaalde informatie te bewaren en door te geven, vooral deze met betrekking tot PNR. Hetzelfde geldt voor alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het dossier.

17. Domiciliekeuze Degene die de reis boekt, geeft aan het reisagentschap de uitdrukkelijke toestemming om hem/haar te vertegenwoordigen voor alle verslagen bij reisaanbieders en -organisaties en voornamelijk om in zijn/haar naam de/het reisdocument(en) te ondertekenen die afgeleverd is/zijn door de reisaanbieder en -organisator. Degene die de reis boekt, doet een domiciliekeuze aan het adres van het reisagentschap.

bottom of page